Podstawowe zasady przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba posiada prawo do swojego wizerunku. Jest to prawo osobiste, które chroni godność, prywatność i uczucia człowieka. Prawo to zawarte jest w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Artykuł 81 Kodeksu cywilnego stanowi: „Osoba pokazana na portrecie (zdjęciu) może żądać powstrzymania się od rozpowszechniania portretu oraz, jeżeli nastąpiło rozpowszechnienie bez uprawnienia albo po wygaśnięciu uprawnienia, może żądać przeprosin w odpowiedniej formie oraz naprawienia doznanej szkody”. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem RODO.

Przetwarzanie wizerunku to takie czynności, jak jego utrwalanie, edycja czy przechowywanie. Ważne jest, aby pamiętać, że zgodnie z prawem, przetwarzanie naszego wizerunku wymaga naszej zgody. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wizerunek utrwalony jest na tle innych osób lub w tle wydarzenia publicznego, wówczas nie ma obowiązku uzyskania zgody. Zgoda na przetwarzanie wizerunku powinna być wyrażona w formie pisemnej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zgoda może być również dorozumiana, jeżeli okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do intencji osoby.

Rozpowszechnianie wizerunku

Rozpowszechnianie wizerunku to udostępnianie go publicznie poprzez różne kanały komunikacji, takie jak internet, prasa czy telewizja. Zgodnie z polskim prawem, rozpowszechnianie cudzego wizerunku wymaga zgody tej osoby. Wyjątki od tej zasady obejmują sytuacje określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in.:

1. Wizerunek osoby powszechnie znanej – jeżeli osoba ta uczestniczyła w wydarzeniu publicznym lub udostępnienie jej wizerunku ma związek z pełnieniem przez nią funkcji publicznych.
2. Wizerunek osoby traktowanej jako „element krajobrazu” – jeżeli wizerunek tej osoby jest jedynie tłem dla wydarzenia, miejsca czy sytuacji, nie ma obowiązku uzyskania zgody.
3. Wizerunek osoby występującej w tłumie – jeżeli osoba ta uczestniczyła w zgromadzeniu publicznym lub innej masowej imprezie, zgoda na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana.

Jeżeli naruszono nasze prawa do wizerunku poprzez jego nielegalne przetwarzanie danych osobowych, możemy złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

sylwetka młodego mężczyzny